Search

Axtarış


I
ELMİ İSTİQAMƏTLƏR

1. Yaddas qurğuları üçün maqnit-dielektrik, maqnitorezistiv nanokompozisiyaların alınması və
onlarda fazalararası qarşılıqlı təsirin rolunun tədqiqi
2.Yeni foto-,elektro-, termolüminessent kompozisiyaların alınması və tədqiqi
3. Nanotexnologiyanın neftçıxarmada və neftayırmada tədbiqi
4.Dənizin səthindən nazik su təbəqəsinin təmizlənməsinə nanotexnologiyanın tətbiqləri
5.Antimikrob, antiseptik xassələrə malik nanohissəciklərin alınması və tibbdə tətbiqinin araşdırılması
6.Atom və molekulların elektron quruluşunun fiziki-kimyəvi xassələrinin kvant mexaniki metodlarla hesablanması
7.Polifunksional birləşmələr əsasında nanokompozitlərin sintezi və xassələri
8. Nizamlı düzülüşlü karbon nanoborularının alınması və elektrofiziki xassələrinə qamma şualarının təsiri

II Kafedranın elmi planları

Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2007
Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2008
Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2009-2011
Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2009
Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2010
Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2011
Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2012-2014
Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2012
Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2013
Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2014
Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2015 - 2017
Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2015
Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2016
Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2018
Kafedranın Elmi Tədqiqat Planı 2018 - 2020

III
.Elmi işlərin nəticələri


Elmlər üzrə doktorantlar
Fəlsəfə Doktorantları və Dissertantlar


Bookmark and Share