Search

Axtarış

ELmLər üzrə doktorantlar

S/n Elmi Məsləhətçı Dissertasiya mövzusunun adı S.A.A.
1

akad.
A.M. Məhərrəmov

prof.M.Ə.Ramazanov
Yarımkeçirici nanohissəciklərlə modifikasiya olunmuş polimer kompozit strukturların sintezi, quruluşu və xassələri dos.Hacıyeva Flora Vidadi qızı
2

prof. N.M. Qocayev

prof.M.Ə.Ramazanov
Polimer – nanohissəcik komplekslərinin      elektron- fəza quruluşu və spektroskopik xüsusiyyətləri dos.Nəbiyev Naqif  Səftər   oğlu
3 prof.M.Ə.Ramazanov Metal tərkibli nanoquruluşların riyazi modelləşdirilməsi və  kvantmexaniki tədqiqi Lab.müdiri, d.ə.0,5 ştat müəl., f.r.e.n. Həsənov Arzuman Qardaşxan  oğlu
4 prof.M.Ə.Ramazanov
f.r.e.d., prof. Əjdərov Hüsnü-Cəngi Xəlil oğlu

Mürəkkəb aşqarlanmış həcmli və nanoölçülü Ge-Si kristalların alınması və elektron xassələri


bei, f.r.e.n., Ağamalıyev Zöhrab Ədalət oğlu
5 prof.M.Ə.Ramazanov Çoxelektronlusistemlərin xassələrinin SAO bazisində yarımempirik metodlarla tədqiqi Dos.Paşayev F.Q.
Bookmark and Share