Search

Axtarış

Fənn: BDU kimya fakultəsi II kurs “Fizika-2” fənnindən ( ekoloji ve tətbiqi kimya ixtisaslar)
tədris ilinin yaz sessiyası üçün

Müəllif: dosent F.H.Paşayev

1. Operatorlar onların məxsusi qiymətləri ve məxsusi funksiyaları.

2. Kvant mexanikası operatorlarının xassələri.

3. Kvant mexanikasının postulatları. Operatorların təyini qaydaları.

4. Dekart koordinat sistemində impuls operatoru.

5. Dekart koordinat sistemində kinetik enerji operatoru.

6. Hamilton operatoru. Şredinger tənliyi.

7. Dalğa funksiyasi ve onun xassəsi.

8. Fiziki kəmiyyətin orta qiymətinin hesablanması.

9. Hidrogenəbənzər atomlar üçün Şredinger tənliyinin hesablanması.

10. Hidrogenəbənzər atomların atom orbitallari.

11. Hidrogenəbənzər atomların enerjisi ve enerji səviyyələri. Enerji səviyyələrinin cırlaşması.

12. Baş,orbital ve maqnit kvant ədədləri.

13. Çoxelektronlu atomlar üçün mərkəzi sahə yaxınlaşması.

14. Elektronun spini. Spin funksiyası.

15. Atom orbitallarının işarələnməsi.

16. Atom orbitallarının elektron buludu şəklində göstərilməsi.

17. Atomun elektron təbəqələri.

18. Atomun elektron konfiqurasiyası. Hund qaydası. Qurma prinsipi.

19. Elementlərin valentliyi.

20. Molekullar üçün Şredinger tənliyi.

21. Adiabatik yaxınlaşma.

22. Valent rabitələri metodu.

23. Valent rabitələri metodunun benzol molekuluna tətbiqi.

24. Molekulyar orbitallar metodu.

25. H2 molekulunun rabitə əmələ gətirən molekulyar orbitalları.

26. H2 molekulunun rabitə əmələ gətirməyən molekulyar orbitalları.

27. Mübadilə qüvvələri ve onların xassələri.

28. H2 molekulunda kovalent rabitə.

29. Donor-akseptor rabitəsi.

30. Hidrogen rabitəsi.

31. Kimyəvi rabitələrin istiqamətlənməsi. NH3 molekulu.

32. Kimyəvi rabitələrin istiqamətlənməsi. H2O molekulu.

33. AO-ların hibridləşməsi.

34. sp3 hibridləşmə.

35. sp2 hibridləşmə.

36. sp hibridləşmə.

Bookmark and Share