Search

Axtarış

Fənn:                       Molekulun kvant nəzəriyyəsi
Müəllim:                  Dosent Paşayev Faiq Heydər oglu

 1. Molekullarda əsas hərəkət növləri.
 2. Molekullar üçün Şredinger tənliyi.
 3. Adiabatik yaxınlaşma.
 4. Molekullarda elektron,rəqs və fırlanma hərəkətlərinə uygun enerjilər.
 5. Molekulyar spektrlərin əsas xarakterleri.
 6. Molekullarda elektronların hərəkəti üçün Şredinger tənliyi.
 7. MO metodu.
 8. VR metodu.
 9. VR metodunun benzol molekullarına tətbiqi.
 10. Birelektronlu kimyəvi rabitə H2+ ionu.
 11. H2+ ionunun rabitə əmələ gətirən və əmələ gətirməyən molekulyar orbitalları.
 12. H2+ ionunun enerjisinin mesafədən asılılığı.
 13. H2 molekulu üçün Şredinger tənliyi.
 14. H2 molekulu üçün Şredinger tənliyinin Qaytler-London metodu ilə həlli.
 15. H2 molekulunun rabitə əmələ gətirən və əmələ gətirməyən molekulyar orbitalları.
 16. Kovalent rabitənin yaranmasının izahı. Spinlərin rolu. (H2 molekulu misalinda)
 17. Qaytler-London metodunun ikiatomlu molekullara tətbiqi. Polyar molekullar.
 18. Molekullar üçün Xartri-Fok metodu.
 19. Kupmans teoremi. İonlaşma potensialının nəzəri hesablanması.
 20. Xartri-Fok tənliklərinin öz-özünə qərarlaşmış sahə metodu ilə həlli.
 21. Rutan metodu. MO,LCAO yaxınlaşması.
 22. XFR tənliklərinin molekulyar inteqralları və onların nəzəri hesablanması.
 23. XFR tənliklərinin öz-özünə qərarlaşmış sahe metodu ilə həlli.
 24. İkiatomlu molekullarda elektron hallarının təsnifatı və işarələnməsi.
 25. NH molekulunun 1s22s23s21p2 elektron konfiqurasiyasına uyğun determinant dalğa funksiyasının qurulması.
 26. CH molekulunun 1s22s23s21p1 elektron konfiqurasiyasına uyğun determinant dalğa funksiyasının qurulması.
 27. OH molekulunun 1s22s23s21p3 elektron konfiqurasiyasına uyğun determinant dalğa funksiyasının qurulması.
 28. BH molekulunun 1s22s23s2 elektron konfiqurasiyasına uyğun determinant dalğa funksiyasının qurulması.
 29. İkiatomlu molekulların termlərinin tapılması.
 30. NH molekulunun 1s22s23s21p2 elektron konfiqurasiyasından alınan termlərin tapılması.
 31. OH molekulunun 1s22s23s21p3 elektron konfiqurasiyasından alınan termlərin tapılması.
 32. CH molekulunun 1s22s23s21p1 elektron konfiqurasiyasından alınan termlərin tapılması.
 33. NH molekulunun 1S terminin dalğa funksiyasının tapılması.
 34. NH molekulunun 3S terminin dalğa funksiyasının tapılması.
 35. NH molekulunun 1D terminin dalğa funksiyasının tapılması.
 36. NH molekulunun 1S terminin enerjisinin tapılması.
 37. NH molekulunun 3S terminin enerjisinin tapılması.
 38. NH molekulunun 1D terminin enerjisinin tapılması.
 39. OH molekulunun 2P terminin enerjisinin tapılması.
 40. CH molekulunun 1P terminin enerjisinin tapılması.
 41. İstiqamətlənmiş valentlik nəzəriyyəsi. NH3 molekulu.
 42. İstiqamətlənmiş valentlik nəzəriyyəsi. H2O.
 43. s-p və d rabitələri.
 44. AO orbitallarının hesablanması.
 45. sp3-hibridləşmiş orbitalların əmsallarının hesablanması.
 46. sp3-hibridləşmə. CH4 molekulu.
 47. sp2-hibridləşmə. C2H4 molekulu.
 48. sp2-hibridləşmiş c əmsallarının tapılması.
 49. sp-hibridləşmə. C2H2 molekulu.
 50. İon rabitə.
 51. Hidrogen rabitə.
 52. Donor akseptor rabitəsi.
 53. Hükkel metodu.
 54. Hükkel metodunun etilen (C2H4) molekuluna tətbiqi.
 55. Hükkel metodunun hetero atomları olan molukullara tətbiqi.
 56. Etilen molekulunun p elektronlu molekulyar orbitallarının tapılması.
 57. Hükkel metodunun butadien (C2H6) molekuluna tətbiqi.
 58. Butadien molekulunun p elektronlu molekulyar orbitallarının tapılması.
 59. Etilen molekulunun p elektronlu enerji səviyyəsinin tapılması.
 60. Butadien molekulunun p elektronlu enerji səviyyəsinin tapılması.
 61. Molekulların reaksiyaya girmək qabiliyyətinin kvant nəzəriyyəsi. Molekulyar diaqramlar.
Bookmark and Share