Search

Axtarış

FƏNN:               Nanoquruluşların  fizikası
Müəllim:          Dosent Nəbiyev Naqif Səftər oğlu

(İmtahan sualları)

 1. Nanotexnologiyanın mahiyyəti və tədqiqat predmeti.
 2. Nanoquruluşlar. Nanotexnologiyanın əsasları.
 3. Nanoquruluşların təsnifatı.
 4. Nanoquruluşların alınma üsulları.
 5. Litoqrafiya üsulu.
 6. Epitaksiya üsulu.
 7. Lengmyer-Blocett metodu
 8. Atom və molekulyar dəstələrin alınma üsulları.
 9. Atom və molekulyar dəstələrdən nanoklasterlərin alınması.
 10. Nanoklasterlərin stabilləşmə xüsusiyyətləri.
 11. Maye mühitlərdə nanoklasterlərin əmələ gəlməsi.
 12. Tərs və düz miçellərin əmələgəlməsi
 13. Bərk cisimlərin nanoklasterləri.
 14. Matris nanoquruluşlar
 15. Bioloji nanoobyektlər və onların ölçüləri
 16. Supramolekulyar sistemlər.
 17. Nanoquruluşların təcrübi tədqiqat üsulları.
 18. Kütlə spektrometrinin iş prinsipi.
 19. Elektron mikroskopları.
 20. Zond mikroskoplarının iş prinsipi
 21. Skanedici elementlər. Tripod
 22. Pyezokeramik elementin deformasiyası xüsusiyyətlərəri.
 23. Tunel cərəyanı.
 24. Metal zond və metal səth arasında tunel cərəyanı
 25. Metal zond və yarımkecici səht arasında tunel cərəyanı
 26. Tunel cərəyani spektroskopiyası.
 27. Tunel mikroskoplarının sabit cərəyanlı iş rejimi
 28. Tunel mikroskoplarının sabit hündürlüklü iş rejimi
 29. Tunel cərəyanı siddətinin zondun və səhtin materialının Fermi səviyyəsindən və hal sıxlığından asılılığı
 30. Metal və yarımkecirici səhtlərin tunel cərəyanının volt-amper xarakteristikasının xüsusiyyətləri.
 31. Atom qüvvət mikroskopunun iş prinsipi
 32. Konsolun meyllərinin geyd edilməsi. Dördsektorlu fotodiodun iş prinsipi.
 33. Atom qüvvət mikroskopunun kontaktlı kvazistatik iş rejimi
 34. Atom qüvvət mikroskopunun kontaktsız rəqsi iş rejimi
 35. Elektrik qüvvət mikroskopunun iş prinsipi
 36. Tutum spektroskopiyası
 37. Elektrik qüvvət mikroskopu vasitəsi ilə səthin lokal dielektrik xassələrinin səth potensialının təyin edilməsi.
 38. Maqnit qüvvət mikroskopunun iş prinsipi
 39. Maqnit qüvvət mikroskopu vasitəsi ilə səhtin maqnit xassələrinin öyrənilməsi
 40. Nanoquruluşlarin spektroskopik metodlarla tədqiqi
 41. Oje elektronlar spektroskopiyası.
 42. Nanoquruluşlarda lümunisensiya .
 43. Nanoquruluşların rentgen spektroskopiyası.
 44. Rentgen şualarının nanoquruluşlardan difraksiyasının xüsusiyyətləri.
 45. Nanoquruluşların elektron paramaqnit rezonansı üsulu ilə tədqiqi
 46. Nanoquruluşların nüvə maqnit rezonansı üsulu ilə tədqiqi
 47. Nanoquruluşların stabilləşmə mexanizmləri.
 48. Atom, molekul və səthlərin elektron quruluşu.
 49. Atom molekulların səthdə qarşılıqlı təsirinin elektron mexanizmi. Turşu və qələvi mərkəzlər.
 50. Nanoquruluşların meydana çıxmasının və stabilləşməsinin termodinamik aspektləri.
 51. Mühitlərin sərhədlərində baş verən hadisələrin nanoquruluşların meydana çıxmasında və stabilləşməsində rolu.
 52. Maye və qaz mühitində nanoquruluşların meydana çıxması və stabilləşməsinin termodinamik mənzərəsi.
 53. Klaster temperaturu anlayışı, onun kinematik və statistik mənaları.
 54. Nanoquruluşların dayanıqlılığının kinematik əlaməti.
 55. Nanoquruluşların dayanıqlılığının energetik əlaməti.
 56. Klasterlərin polyarlaşması.
 57. İfrat doymuş məhlullardan makrohəcmlərdə nanoquruluşların meydana çıxması və stabilləşməsinin termodinamik mənzərəsi.
 58. Sonlu konsentrasiyalı məhlullardan makrohəcmlərdə nanoquruluşların meydana çıxması və stabilləşməsinin termodinamik mənzərəsi
 59. Sonlu konsentrasiyalı məhlullardan nanoməsamələrdə nanoquruluşların meydana çıxması və stabilləşməsinin termodinamik mənzərəsi
 60. Sonlu konsentrasiyalı məhlullardan heterogen nanoməsamələrdə nanoquruluşların meydana çıxması və stabilləşməsinin termodinamik mənzərəsi
 61. Klasterlər daxili hərəkətlərin təsvir edilməsi. Atomların orta kvadratik yerdəyiışməsi.
 62. Klasterlərin bərk və maye hallarının xüsusiyyətləri.
 63. Klasterlərin ərimə temperaturunun ölçülərindən asılılığı
 64. Klasterlərin polyarlaşmasının təcrübi üsullarla təyini.
 65. Klasterlərin soyudulması üsulları.
 66. Metal klasterlərin təsirsiz qaz mühitində stabilləşdirilməsi.
 67. Səthi aktiv maddələr.
 68. Səthi aktiv maddələr vasitəsi ilə klasterlərin stabilləşdirilməsi.
 69. Nanoquruluşların nəzəri üsullarla tədqiqi.
 70. Çoxatomlu sistemlərin- nanoquruluşların molekulyar mexaniki modellərinin mahiyyəti.
 71. Çoxatomlu sistemlərin- nanoquruluşların kvant mexaniki modellərinin mahiyyəti.
 72. Klasterlərin təbəqəli modeli.
 73. Birölçülü potensial çuxur modelinə əsasən nanoklasterlərin elektron quruluşu və enerji səviyyələri.
 74. Birölçülü potensial çuxur modelinə əsasən nanoklasterlərin udma spektrinin onun ölçüsündən asılılığının izahı.
 75. Sərt divarlı sferik potensial çuxur modelinə əsasən nanoklasterlərin enerji səviyyələri və elektron konfiqurasiyası.
 76. Yarımkeçirici nanoquruluşlar və heterokecidlər.
 77. He atomlarından təşkil olunmuş klasterlırin xassələri və damla modeli
 78. Kasterlərin elektron təbəqələri və onun quruluşunun klasterin xassələrinə təsiri.
 79. Nanoklasterlərin kip qablaşdırılmış atomar quruluş modeli.
 80. Liqandlı molekulyar klasterlər
 81. Liqandsız metal klasterləri
 82. Metal klasterlırin damla modeli.
 83. Gələvi metalların klasterlırinin ionlaşma potensialının ölçülərindən asılılığı
 84. Gələvi metalların klasterlırinin elektrona hərisliyinin ölçülərindən asılılığı
 85. Qələvi metal atomlarından təşkil olunmuş klasterlırin səciyyəvi xüsusiyyətləri.
 86. Qələvi metal atomlarından təşkil olunmuş klasterlərin optik xassələri
 87. Civə atomlarından təşkil olunmuş klasterlər.
 88. Klasterlərin maqnit xassələri
 89. Karbon atomlarından təşkil olunmuş maddələrin səciyyəvi xüsusiyyətləri: almaz və qrafit.
 90. Fulleren C60 və onun xassələri
 91. Fullerenlər,onların kompleksləri və fulleritlər.
 92. Karbon nanoboruları, quruluşu və alınma üsulları.
 93. Karbon nanoboruların xassələrinin quruluşdan asılılığı.
 94. (n,m) növ nanoboruların zona quruluşu və elektrik keçiriciliyi.
 95. Nanoboruların xiriallığı və onun xassələri ilə əlaqəsi.
 96. Karbinin zona quruluşu və elektron xassələri.
 97. Kvant nöqtələri
 98. Kvan naqilləri
 99. Kvant çuxurları.
 100. Nanoquruluşlarda birelektronlu daşınma
Bookmark and Share