ÇAP OLUNMUŞ MƏQALƏLƏR

2006-2008 illər
2009 il
2010 il
Məqalə və Tezislər
2011il Məqalə və Tezislər
2012 il Maqalə
2013 il Maqalə
2014 il Maqalə
2015 il məqalə

KİTABLAR

 1. Abel Maharramov, Mahammadali Ramazanov and Mohammad Reza Saboktakin "Advanced Nanocomposites: Types, Properties and Applications". Nova Publischer Nyu-York USA 490 p.,  2013.
 2. A.Q.Həsənov.Nanosistemlərin riyazi modelləşdirilməsi və kompüter hesablanması."Ləman nəşriyyat poliqrafiya",  Bakı, 2013, 234s.
 3. Naoya Kobayasi. Nanotexnologiyaya giriş(Azərbayca dilinə tərcümə etmişlər: M.Ə.Ramazanov, L.İ.Vəliyeva.), Müəllim nəşriyyatı, Bakı 2013, 116s.
 4. F.H.Paşayev, A.Q.Həsənov. Atom və molekul fizikasında riyazi metodlar. "Müəllim" nəşriyyatı, Bakı 2013, 124s.
 5. M.Ə. Ramazanov, L.I. Vəliyeva, S.A. Axundov. Fiziklər və fizikanın inkuşaf tarixi, geniş oxucu kütləsi üçün kitab. 2011
 6. Vəliyeva L.İ. Nanobio və bionano texnologiyalar. Baki, 2011.
 7. M.Ə.Ramazanov, A.Q.Həsənov. Nanotexnologiyadan laboratoriya işləri, Bakı 2009.
 8. M.R.Vahabova. Qrup nəzəriyyəsi və onun atom-molekul fizikasında tətbiqləri, Bakı 2009.
 9. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Ramazanov, L.İ.Vəliyeva. Nanotexnologiya, Bakı 2007.
 10. İ.N.Əliyeva, L.İ.Vəliyeva. Molekulyar dinamika üsulu və onun zülal və peptidlərin modelləşdirilməsində istifadə edilməsi, Bakı, 2007
 11. T.M.Mürsəlov, N.F.Qəhrəmanov. Molekul fizikası. Sumqayıt 2006.
 12. L.İ.Vəliyeva, İ.N.Əliyeva. Molekulların quruluş və xassələri (amin turşuları, peptidlər və zülallar, Bakı, 2006
 13. E.Ə.Məsimov, T.M.Mürsəlov.  Atom fizikası. Bakı 2003.
 14. N.S.Nəbiyev Kvant kimyəvi yarımempirik metodlar, Bakı 2002.

PATENTLƏR

Bookmark and Share