Tədris laboratoriyası

Nanomateriallarn kimyəvi fizikası kafedrasının “Tədris laboratoriyası” BDU rektorunun 13.12.96 il tarixli 3/446 sayl əmrinə əsasən yaradılmışdır.
Tədris prosesində aşağıdakı proqram və texniki vasitələr isifadə olunur:

Proqram  vasitələr

Hal-hazrda laboratoriyada tədris prosesində Skanedici zond mikroskopunda nanoquruluşlarn tədqiqi üçün
MS Windows
mühütində işləyən NanoEducator (ZAO «Nanotexnologiya-MDT»,124460, Moskva, Zelenoqrad) proqramı;
Nanostrukturlarn elektron quruluşlarşnn Sleyter funksiyşlar bazisində Xartri-Fok-Rutan və yarmemprik kvant-kimyəvi
(HükkelVolfsberq-Helmhols) metodlar ilə hesablamaq üçün kafedrada Delphi Studio sistemində hazrlanmış
MS Windows
mühütində işləyən kompüter proqramları.

Ttexniki vasitələr

İki ədəd müasir kompüter
İki ədəd Skanedici Atom Qüvvət Mikroskopu (Model SZMU-L5),
bir ədəd İntegra Prima Atom quvvət mikroskopu
bioloji, kimyəvi və fiziki obyektləri analiz etmək üçün Spektroflürometr Cary Eclipse istifadə olunur.

Nanotexnologiyadan laboratoriya isləri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Skanedici Atom Qüvvət Mikroskopu (Model SZMU-L5), İntegra Prima Atom quvvət mikroskopu, Spektroflürometr Cary Eclipse

Bookmark and Share