I. KITABLAR

 1. Vəliyeva L.İ. Nanobio və bionano texnologiyalar. Baki, 2011.
 2. M.Ə.Ramazanov, A.Q.Həsənov. Nanotexnologiyadan laboratoriya işləri, Bakı 2009.
 3. M.R.Vahabova. Qrup nəzəriyyəsi və onun atom-molekul fizikasında tətbiqləri, Bakı 2009.
 4. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Ramazanov, L.İ.Vəliyeva. Nanotexnologiya, Bakı 2007.
 5. İ.N.Əliyeva, L.İ.Vəliyeva. Molekulyar dinamika üsulu və onun zülal və peptidlərin modelləşdirilməsində istifadə edilməsi, Bakı, 2007
 6. T.M.Mürsəlov, N.F.Qəhrəmanov. Molekul fizikası. Sumqayıt 2006.
 7. L.İ.Vəliyeva, İ.N.Əliyeva. Molekulların quruluş və xassələri (amin turşuları, peptidlər və zülallar, Bakı, 2006
 8. E.Ə.Məsimov, T.M.Mürsəlov.  Atom fizikası. Bakı 2003.
 9. N.S.Nəbiyev Kvant kimyəvi yarımempirik metodlar, Bakı 2002.


II. PROQRAM VASİTƏLƏRİ

 1. Skanedici zond mikroskopunda nanoquruluşların tədqiqi üçün MS Windows mühütində işləyən NanoEducator (ZAO «Nanotexnologiya-MDT»,124460, Moskva, Zelenoqrad) proqramı.
 2. Nanostrukturların elektron quruluşlarının Sleyter funksiyları bazisində Xartri-Fok-Rutan və yarımempirik kvantkimyəvi (Hükkel və Volfsberq-Helmhols) metodları ilə hesablamaq üçün kafedrada Delphi Studio sistemində hazırlanmış MS Windows mühütində işləyən kompüter proqramları
 3. Microsoft Visual Studio 2005 və Delphi Studio


III. TEXNİKİ VASİTƏLƏR

 1. Iki ədəd müasir kompüter.
 2. Iki ədəd Skanedici atom qüvvət mikroskopu (Model SZMU-L5).
 3. Bir ədəd Spektrofluorimetr Cary Eclipse
 4. Bir ədəd İntegra Prima Atom quvvət mikroskopu
Bookmark and Share